Creasis homepage
Uw winkelwagen Uw winkelwagen is leeg
Uw winkelwagen Uw winkelwagen is leeg

Privacyverklaring

Algemeen

Deze Privacyverklaring is voor het eerst opgesteld in 2013 en kan te allen tijde worden gewijzigd. De wijzigingen worden automatisch van kracht na publicatie.

Creasis stelt alles in het werk om uw privacy te beschermen. Hoewel de meeste informatie beschikbaar is zonder dat er persoonsgegevens moeten worden verstrekt is het mogelijk dat u persoonlijke informatie met ons deelt.

Deze Privacyverklaring is van toepassing op de persoonsgegevens die we over u verzamelen in het kader van onze activiteiten. Door gebruik te maken van onze website of door ons uw persoonsgegevens mee te delen bij (een) contact(en), aanvaardt u de praktijken die in deze Privacyverklaring worden beschreven

Onze identiteit

Creasis VOF
Zonnestraat 24
9600 Ronse
BTW 0827.692.189
info@creasis.be
Contact: +32 496 593 202

Doeleinden en rechtsgronden voor de verwerking

De persoonsgegevens worden steeds verwerkt met inachtneming van de principes van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of General Data Protection Regulation (GDPR). De persoonsgegevens worden verwerkt op een rechtmatige, behoorlijke en transparante manier en dit voor een welbepaald en uitdrukkelijk doel. De gegevensverwerking wordt beperkt tot wat noodzakelijk is en de bewaartermijn van de persoonsgegevens is beperkt tot zolang als nodig met betrekking tot het realiseren van de doeleinden van de verwerking. Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • versturen van onze nieuwsbrief
 • leveren van een bestelling
 • betaling van een bestelling
 • informeren van onze klanten inzake een inschrijving, een bestelling, een vraag …
 • betaling van leverancier

Verzamelen van persoonsgegevens

Wij verzamelen persoonsgegevens op de volgende manieren:

 • email van een klant
 • inlevering van een klantenkaart
 • betaling van een bestelling
 • inschrijving voor een workshop
 • plaatsing van een bestelling

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Wij houden volgende persoonsgegevens bij:

 • voor- en familienaam
 • adres
 • telefoonnummer
 • emailadres
 • manier waarop wij uw persoonsgegevens hebben ontvangen, bijv. via email, via een klantenkaart, via een bezoek aan onze winkel, …

Delen van persoonsgegevens met derden

Creasis verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Heel concreet betekent dit dat wij uw persoonsgegevens doorgeven aan:

 • externe marketing firma voor het versturen van onze nieuwsbrief
 • postbedrijven voor het leveren van uw bestelling

Al deze bedrijven bevinden zich binnen de Europese Unie.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Wij hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de (online) activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@creasis.be, dan verwijderen wij deze informatie.

Beveiliging van uw persoonsgegevens

Creasis neemt de bescherming van uw gegevens ernstig en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@creasis.be.

Rechten van de gebruiker

Conform de geldende wetgeving heeft elke gebruiker volgende rechten:

 • recht op inzage/toegang
 • recht op rechtzetting
 • recht om te worden vergeten
 • recht om klacht in te dienen
 • recht om toestemming in te trekken
 • recht op beperking van de verwerking
 • recht op overdraagbaarheid
 • recht om zich te verzetten tegen beslissingen op basis van geautomatiseerde verwerkingen

Indien een gebruiker één of meerdere van deze rechten wenst in te roepen, neem dan contact op via info@creasis.be. Creasis maakt géén gebruik van geautomatiseerde verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Creasis.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens sturen naar info@creasis.be.

Tenslotte heeft u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie: https://www.privacycommission.be.